اخبار

بیشتر

معرفی لویه جرگه مشورتی

اصل و اساس فرهنگ افغانستان را دین مقدس اسلام تشکیل میدهد که امت مسلمه را به صلح و شوری امر میفرماید. چنانچه خداوند کریم در آیت 38 سوره شوری فرموده است: (... و امرهم شوری بینهم).

جرگه به گردهمآیی بزرگان و متنفذین قوم اطلاق میشود که صلاحیت صدور و تطبیق فیصلههای حایز اهمیت محلی، ملی، منطقوی و بینالمللی را داشته باشد. قدامت تاریخی جرگهها در افغانستان، به ادوار آریاییهای کهن و کنشکای کبیر میرسد و بدلیل همین قدامت، اهمیت و موثریت آن در حل معضلات و اتخاذ تصامیم مهم به رکن عمده و اساسی تاریخ کشور عزیز ما مبدل گردیده است.

جرگه که در ادوار مختلف تاریخ برای بدست آوردن اهداف مهم ملی تدویر یافته به یک میکانیزم کارا و موثر حل منازعات مبدل گردیده است که با اتخاذ تصامیم و تطبیق آن کشور ما را از بهرانها و مشکلات بزرگ بیرون آورده است.

بیشتر

تاریخچه جرگه ها

جرگهها اساساً بر مبنای احکام شریعت اسلامی و نص صریح قرآنی (و امرهم شورا بینهم)، ضرورت تاریخی و رسوم پسندیده و آزموده شده افغانی تدویر مییابد. جرگهها طی سالیان متمادی مشکلات جامعه افغانی را در سطوح و عرصههای مختلف اعم از مشکلات قومی الی مشکلات ملی و معضلات بینالمللی حل نموده است.

کشور عزیز ما افغانستان از زمان آریاییها تا امروز مهد جرگهها بوده و از طریق تدویر همچو گردهماییها و نظر خواهیها در مقاطع مختلف تاریخی مشکلترین مسایل و سئوالات مطرح را حل نموده است. از اینکه حکم شرعی و اسلامی (و شاور هم فی الامر) به مثابه یک فریضۀ برای مسلمانان ارشاد گردیده بناءً میتوان گفت که تمسک به همچو یک امر حکم اعتصام به حبل الله را دارد.

بیشتر